Hałas we Wrocławiu – uciążliwy problem

Hałas we Wrocławiu – uciążliwy problem

Stres, zmęczenie, złe samopoczucie, czy wreszcie choroba. To tylko niektóre z nieprzyjemnych konsekwencji długotrwałego narażenia na hałas. Wraz z postępującym rozwojem społeczno – gospodarczym hałas stał się jednym z najpowszechniejszych i jednocześnie najbardziej niebezpiecznych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. Nadmierny hałas jest obecnie klasyfikowany jako groźny przykład zanieczyszczenia środowiska. Towarzyszy on człowiekowi niemal w każdej dziedzinie życia, oddziałując na organizm zarówno w trakcie dnia, jak i nocy. Badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowa (WHO) wykazały szkodliwy wpływ hałasu nie tylko na narząd słuchu, ale również na system nerwowy, powodując m.in. zaburzenia snu i trawienia, zmiany akcji serca, ciśnienia krwi czy też osłabienie koncentracji i zmniejszenie wydajności pracy.

Każdy z nas odczuwa uciążliwości związane z hałasem w odmienny sposób. Istnieją wszakże uniwersalne normy pomiaru poziomu hałasu, które obecnie bardzo restrykcyjne regulowane są  na poziomie Unii Europejskiej. Poziom hałasu mierzony jest za pomocą logarytmicznej skali oceny, wyrażanej w decybelach [dB].

Regulacje w powyższym zakresie nakładają na samorządy obowiązek tworzenia specjalnych Map Akustycznych, przedstawiających ogólny poziom hałasu, zawierających szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone dopuszczalne normy oraz liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas, pochodzący od różnych źródeł.

halas-we-wroclawiu

Najnowsze badania pokazują, że we Wrocławiu poziom dopuszczalnego hałasu jest znacznie przekroczony. Zgodnie z powyższymi wynikami, Wrocław jest jednym z najgłośniejszych miast w Polsce. Mapa Akustyczna miasta sporządzona w 2013 roku wskazuje na znaczne przekroczenie poziomu dopuszczalnego hałasu, zwłaszcza w ścisłym centrum miasta wzdłuż głównych ulic, takich jak Powstańców Śląskich, Legnicka czy Obwodnica Śródmiejska. Dominującymi źródłami emisji hałasu, kształtującymi klimat akustyczny na terenie Wrocławia jest transport, tj. sieć drogowa, tramwajowa, kolejowa oraz port lotniczy, a także w mniejszym stopniu działalność usługowo-przemysłowa.

Należy mieć na uwadze, że struktura sieci drogowej i tramwajowej we Wrocławiu ma charakter promienisty. Oznacza to, że większość kluczowych szlaków komunikacyjnych przebiega bezpośrednio przez centrum miasta, co przekłada się negatywnie na poziom hałasu w śródmieściu jak i na starym mieście.

Od 2012  roku  obowiązują w naszym kraju nowe normy regulujące poziom dopuszczalnego hałasu komunikacyjnego. Dodatkowych zabezpieczeń nie wymagają miejsca, w których dokuczliwe dźwięki nie przekraczają poziomu 70 dB. Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby hałas w ciągu dnia nie przewyższał 55 dB.

Celem przybliżenia zarysu problemu należy przedstawić przybliżone wartości odczuwalnych poziomów hałasu, mierzone w decybelach:

 • Szum liści – 20 dB
 • Tykanie zegara – 30 dB
 • Głośna rozmowa – 70 dB
 • Kosiarka – 80 dB
 • Ruchliwa ulica 90 dB
 • Młot pneumatyczny – 100 dB
 • Samolot odrzutowy – 140 dB

Analiza sytuacji we Wrocławiu pozwala stwierdzić, że hałas drogowy jest głównym źródłem przekroczenia norm akustycznych w naszym mieście. Hałas drogowy jest dominującym czynnikiem zarówno jeżeli chodzi natężenie zjawiska, jak i zasięg jego oddziaływania. Z kolei hałas kolejowy stanowi drugorzędne źródło problemu, generując przekroczenia w dużo mniejszym stopniu (w stosunku do hałasu drogowego), a jego zakres oddziaływania ogranicza się do bezpośredniego otoczenia. Hałas tramwajowy cechuje się podobną charakterystyką jak transport kolejowy.

Hałas przemysłowy nie jest we Wrocławiu znaczącym problemem. Zdecydowana większość przypadków przekroczenia dopuszczalnych norm akustycznych związana jest z hałasem transportowym.

Jak zatem walczyć z hałasem? Tradycyjny model ochrony przed hałasem zakłada stosowanie rozwiązań zabezpieczających pomiędzy źródłem hałasu, a jego odbiorcą. W tym wypadku działania zapobiegawcze polegają przede wszystkim na budowie ekranów akustycznych, wałów ziemnych, czy pasów zieleni. Należy zwrócić uwagę, że postępująca we Wrocławiu wycinka drzew, przy jednoczesnym braku nowych nasadzeń, wzmaga problem nadmiernego hałasu.

Działania ochronne mogą dotyczyć także:

 • stosowania nawierzchni „cichych” na drogach i ulicach o dopuszczalnej prędkości powyżej 50km/h;
 • ogólną poprawę stanu nawierzchni dróg i ulic;
 • wprowadzanie ograniczeń prędkości pojazdów na poszczególnych odcinkach dróg;
 • stosowanie środków uspokojenia ruchu w obrębie osiedli mieszkalnych:
 • wymiana samochodów na modele nowsze, generujące mniej szkodliwych dla zdrowia dźwięków:
 • wymiana stolarki okiennej i izolacja ścian budynków (w przypadku osób prywatnych taka wymiana powinna być dofinansowana ze środków publicznych, w przypadku znacznego przekroczenia norm hałasu).

Wymienione metody mogą jednak okazać się niewystarczające, bądź niemożliwe do zastosowania. Przykładowo, z uwagi na występujące często uwarunkowania i przeszkody terenowe, możliwość zastosowania zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów jest bardzo ograniczona, a w wielu przypadkach niemożliwa.

Tym niemniej, zwiększanie świadomości społecznej w zakresie problemu jakim jest hałas jest porządane, zaś działania poszczególnych samorządów powinny zmierzać w kierunku zapewnienia odpowiedniego poziomu komfortu swoim mieszkańcom.

Hałas jest jednym z największych problemów cywilizacyjnych, w Polsce w dużej mierze nierozwiązanym. Jego negatywym wpływ na zdrowie jest znaczny, dlatego też nie powinien być dłużej ignorowany.

Fot. rokkskald.blogspot.com

Leave a Reply