Lokale socjalne we Wrocławiu – warunki przyznawania

Lokale socjalne we Wrocławiu – warunki przyznawania

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców należy do zadań własnych gminy, której obowiązkiem zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest zapewnienie lokali socjalnych, lokali zamiennych oraz zapewnienie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Lokalem socjalnym jest lokal, który nadaje się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, oraz którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5m2, zaś w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – 10m2. Ponadto lokal socjalny może być o obniżonym standardzie mieszkaniowym.

Rada gminy jest zobowiązana uchwalać zarówno wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (na co najmniej pięć kolejnych lat) jak i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym m.in. kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu, wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu, czy chociażby warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.

Tak więc Gmina Wrocław powinna zapewnić osobom ubiegającym się odpowiedni lokal socjalny po spełnieniu przez te osoby odpowiednich wymogów formalnych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z 21 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław osoby, które mają szansę otrzymać lokal socjalny we Wrocławiu muszą być pełnoletnie oraz w tym mieście zameldowane, nie mogą być właścicielami żadnego lokalu oraz znalazły się w niedostatku. Niedostatek zaś na terenie miasta Wrocław obecnie oznacza dochód przypadający na osobę gospodarstwa domowego nieprzekraczający 1.323,84zł w gospodarstwach jednoosobowych (i odpowiednio 882,56zł w gospodarstwach wieloosobowych).

Gmina Wrocław rokrocznie tworzy listę osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu socjalnego w oparciu o prognozowaną liczbę lokali socjalnych, przeznaczonych do wynajęcia w danym roku. Lokale socjalne wynajmowane są na czas oznaczony nie dłuży niż trzy lata, jednak na wniosek najemcy okres ten może być przedłużony, jeżeli najemca nadal znajduje się w niedostatku. We Wrocławiu, prowadzeniem ewidencji i obsługi zasobu mieszkaniowego, w tym podpisywaniem i realizacją umów najmu lokali socjalnych zajmuje się Spółka Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. Ze swego zasobu mieszkaniowego Gmina wydziela część lokali, które przeznacza na lokale socjalne. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Spółkę Gmina Wrocław posiada łącznie 13.586 lokali mieszkalnych (stan na 31.01.2016 roku) o średniej powierzchni użytkowej niecałe 49m2. Pamiętajmy jednak, że jedynie część z tych lokali jest przeznaczona na lokale socjalne.

 

Czy ilość przeznaczonych przez Gminę Wrocław lokali socjalnych jest wystarczająca?

Czy łatwo jest uzyskać lokal socjalny we Wrocławiu?

Jak długo czeka się na lokal socjalny?

W jaki sposób Wrocław wspiera osoby, które czekają w kolejce na lokal socjalny?

 

Zapraszamy do dyskusji i wymiany doświadczeń!

 

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest zapewnienie lokali socjalnych
  2. http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXVII/2420/05
  3. http://www.wm.wroc.pl

Źródło zdjęcia: wroclaw.naszemiasto.pl

Leave a Reply