O Nas

Stowarzyszenie OK Wrocław 2018 zostało założone w 2016 roku we Wrocławiu przez grupę osób zaangażowanych społecznie. Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą ludzi aktywnych, którym leży na sercu dobro Wrocławia oraz jego mieszkańców. Kieruje nami chęć wprowadzenia zmian w naszej lokalnej społeczności. Wymaga to współdziałania większej ilości osób lub podmiotów. Mamy na uwadze, że złożone problemy wymagają kompleksowych rozwiązań i różnorodnych kompetencji. Taki stan rzeczy wykracza poza możliwości działania jednostki, kierując nas w stronę współdziałania wielu osób. Dlatego też zdecydowaliśmy się na złożenie stowarzyszenia OK Wrocław 2018.

Misja i cele stowarzyszenia

Stowarzyszenie OK Wrocław 2018 to organizacja pozarządowa, która powstała w celu kształtowania i urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej oraz propagowania idei demokratycznych. Jesteśmy organizacją działającą lokalne. Zajmujemy się inicjowaniem i wspieraniem działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Wrocławia, a także inicjowaniem i wspieraniem działań na rzecz rozwoju miasta Wrocławia.

Celami Stowarzyszenia są:
1. pomaganie w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji publicznych, społecznych i zawodowych w społeczeństwie,
2. propagowanie idei samorządności,
3. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju miasta Wrocławia,
4. propagowanie rozwiązań prowadzących do poprawy jakości życia mieszkańców Wrocławia,
5. integrowanie środowisk zainteresowanych rozwojem miasta,
6. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz nieletnich, a także działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
7. propagowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
8. propagowanie rozwoju gospodarki i nauki oraz nowych technologii,
9. promocja ekologii i ochrony środowiska,
10. promocja kultury fizycznej, sportu i turystki,
11. ochrona i promocja zdrowia,
12. wspieranie edukacji i wychowania młodzieży,
13. promowanie nowoczesnych form patriotyzmu,
14. dążenie do ustanowienia wysokich standardów przejrzystości w życiu publicznym,
15. wspieranie procesu konsultacji społecznych,
16. wsparcie osób niepełnosprawnych i innych grup wykluczonych społecznie.