Rady Osiedli są niezwykle ważnym elementem lokalnych społeczności

Rady Osiedli są niezwykle ważnym elementem lokalnych społeczności

Wrocław jest dużym miastem i stanowi ogromny mechanizm cywilizacyjny, w którym mieszają się różne kultury, wartości oraz interesy. Żeby zarządzać takim molochem, niezbędna jest odpowiednia struktura organizacyjna. Struktura organizacyjna, która uwzględnia takie kanony systemu prawa, jak zasada pomocniczości. Wiąże się z nią również zasada decentralizacji władzy, która z kolei stała się jedną z podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego. Nakazuje przesunięcie procesu decyzyjnego możliwie jak najbliżej obywateli i zagwarantowanie właściwego stopnia niezależności organom niższego szczebla, w stosunku do organów wyższego szczebla.

Podział na dzielnice istnieje już tylko teoretycznie i odpowiada właściwości Urzędów Skarbowych. Wybory do Rady Miasta przeprowadzane są w 7 okręgach wyborczych, które nota bene tylko częściowo pokrywają się z granicami dzielnic. Z kolei głosowanie w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego odbywa się w 14 okręgach. To właśnie osiedla stanowią podstawową jednostkę podziału terytorialnego we Wrocławiu. Osiedli mamy w naszym mieście 48, w 47 funkcjonują Rady. Jedynie na przedmieściu oławskim rada nie powstała, z uwagi na brak wystarczającej liczby kandydatów.

Rady Osiedli stanowią najniższy szczebel władzy samorządowej, szczebel najbliższy mieszkańcom. Życie w mieście toczy się na osiedlach, a radni osiedlowi, jako najbardziej lokalny organ samorządowy, powinni najlepiej znać problemy trapiące ich lokalną społeczność.

Rady zasługują na wsparcie, a nie na tworzenie przepisów prawnych, które skutkować będą obstrukcją ich działania. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której cierpimy na realny i przewlekły problem braku zaangażowania obywateli w życie publiczne swoich lokalnych społeczności. Problem ten znajduje odzwierciedlenie w bardzo niskiej frekwencji wyborczej do Rad Osiedli (3,94 % w wyborach 2013). Niska frekwencja wynika jednak w dużej mierze ze znikomego poziomu realnych kompetencji, którymi dysponują Rady, a także z braku realnego budżetu na działalność operacyjną i inwestycyjną, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia realizację zadań.

Dlatego też postulujemy wprowadzanie zmian pozytywnych, idących w kierunku rozszerzenia kompetencji Rad Osiedli i przyznania im dodatkowych środków na działalność inwestycyjną. Powyższe działania przełożą się na większe zainteresowanie tym najniższym szczeblem lokalnej aktywności.

Pamiętajmy, że Radny Rady Osiedla to funkcja społeczna, za która nie przysługuje wynagrodzenie. W takiej sytuacji należy wszelkie wspierać przejawy pozytywnej aktywności społecznej, a nie rzucać dodatkowe kłody pod nogi.

Mamy nadzieję, że zainteresowanie Radami Osiedli będzie rosło. Jednakże bez przyznania im dodatkowych kompetencji i środków finansowych, może się to okazać niemożliwe…

fot. gazeta.pl

Leave a Reply